ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತುರ್ತಾಗಿ

  • ಪುರುಷ ರಾಜಕಾರಣದ ಲಿಂಗ ಅಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಲೇಖನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾದೀತು.

leave a reply