ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖಾಸೀನರಾಗಿ ಕುಳಿತು ಯುದ್ದೋನ್ಮಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ…….

leave a reply