ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು: ಇದು ಮಾದರಿಯ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಾಧನೆ!

leave a reply