ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಅಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಹೇವರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು…

ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗುರುಡು (ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಷಿಯಾ) ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗೆ ಕಡೇಪಕ್ಷ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿದುವ ವಿವೇಕ, ವಿನಯತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ?

  • ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಕಳೆದ ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ದಿವಗಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾರೆ

leave a reply