ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಮತ್ತು ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಕೂಡದು: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿರ್ದೇಶನ

ಮಹತ್ವದ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಗದ ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ

leave a reply