ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಮನ್!

'ಮೈ ಭೀ ಚೌಕೀದಾರ್'  “ನಾನೂ ಚೌಕಿದಾರ್” ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಟೀಶರ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ “ನಮೋ ಮರ್ಕೆಂಡೈಸ್” ಎಂಬ ಆನ್ ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೋದಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

leave a reply