ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ‘ಆಯ್ಕೆ’ ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಧರ್ಮ- ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದವರದ್ದು ಇದು ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆಯೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಶಂಖವೂದುವ ಈ ಗುಂಪು ಗೋವಾ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ.

leave a reply