ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ವನರಾಜ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು: ಹೀಗೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆ

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಡಿತ್ತು, ಅದು ಡೆಮಕ್ರಾಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು.…ಮುಂದೆ ಓದಿ

leave a reply