ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಹೋಗಲಿ, ಕಪ್ಪುಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ದಾರಿ ತೊರಿಸಿದವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು: ವೈಎಸ್ ವಿ ದತ್ತ ಸಂದರ್ಶನ –ಭಾಗ 2

ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ನಾಡಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವೈ ಎಸ್ ವಿ ದತ್ತ ಅವರದು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೂಥ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರೊಡನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗ.

  • Very Honest and a rare kind of politician.He is like an oasis in desert….But I feel highly upset and disappointed to admit that he is in a very very wrong place….probably he chosen a wrong Career, that too in a very wrong party. I love to watch him debating on TV , unfortunately his party heads are not allowing him to participate in TV programme simply because he is honest and may spill the truthful beans…..

leave a reply