ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮನವಿ ಪತ್ರ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ತೋರಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇವೆ.

leave a reply