ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಐಟಿ ಸೆಲ್: ಹೀಗೊಂದು ಅನುಭವ

 ಅವರಿಗೆ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಜೋಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತೆ ತಿರುಚಿ ಬಿ‌ಜೆ‌ಪಿ ಐಟಿ ಸೆಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೋಕಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.100/- ಕೊಡುತ್ತಾರೆ

leave a reply