ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವೈಫಲ್ಯಗಳು

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಯಶಸ್ಸು’ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಾದ ವಿಚಾರವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ಟ ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪುಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ.

leave a reply