ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಲೋಕಪಾಲ ನೇಮಕ ವಿವರ ಗೌಪ್ಯದ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯದ ವಾಸನೆ?

ಲೋಕಪಾಲ್ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲೋಕಪಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೇ ಕೊಡಲಿಪೆಟ್ಟು ನೀಡುವಂತಿದೆ. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೇ “ಗೌಪ್ಯ”ವಾಗಿಟ್ಟಿರುವುದು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಮಾತುಗಳು ಪದೇಪದೇ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಎನಿಸಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.

leave a reply