ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ‘ಜಾಗತಿಕ ಉಗ್ರ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಭಾರತದ ದಶಕದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ

ಭಾರತವು 2009ರಿಂದ 2019ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆತಿದೆ.

leave a reply