ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಗ್ರ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ: ಗಾಂಧಿ ಕೊಂದ ಗೋಡ್ಸೆ ಕುರಿತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್

ಗಾಂಧಿ ಕೊಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಯಸಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತಮ ಭಾರತೀಯರು ಬಯಸುವುದು ಸಮಾನತೆ, ಶಾಂತಿ, ಅಖಂಡತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳು ಸಾರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು. ನಾನು ಭಾರತದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆ- ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್

leave a reply