ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯದವರಿಗೂ IAS ಹುದ್ದೆಯೇ? ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಂತದ 10 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಕಾಶ!

ನೇಮಕಾತಿಯಾದ ನಂತರ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

leave a reply