ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಉಳಿಸಿ ಸಭೆ

,ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಸಂಚಾಲನಸಮಿತಿ ಕೋರಿದೆ.

leave a reply