ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ದಾಳಿಯೇ ಆಗಿದೆ: ಸೇವೆ ತೊರೆದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸೆಂದಿಲ್ ಸಂದರ್ಶನ

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲ.

leave a reply