ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಲಿತ ಲೇಖಕಿ ಮುಕ್ತಾ ಸಾಳ್ವೆ ಬರೆದ ದುಃಖಗಾಥೆ

ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೋದರ ಸಮುದಾಯವಾದ ಮಹಾರ್ (ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾದಿಗ ಮತ್ತು ಹೊಲೆಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂವಾದಿ ಜಾತಿಗಳು) ಜನರ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮುಕ್ತಾ ಸಾಳ್ವೆ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವು ಆಗಿನ ಮರಾಠಿಯ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ಗ್ಯಾನೋದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. 1

leave a reply