ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ‘ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ’, ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ‘ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಗತಿ’!

ಸಿಎಎ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನೂ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗದಂತಹ ಗುಪ್ತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹಿಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಎಡಬಿಡಂಗಿ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ನಿದರ್ಶನ.

leave a reply